Regulamin księgarni internetowej rewasz.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej „Rewasz” działająca pod adresem www.rewasz.pl (zwana dalej Księgarnią), prowadzona jest przez firmę „Rewasz” Antoniak i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Dobra 5/36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000047233, NIP: 534-000-67-48, Regon: 006376083.

 

1.2. Pod pojęciem towaru rozumie się książki, mapy oraz płyty CD dostępne w Księgarni i prezentowane na stronie internetowej www.rewasz.pl.

 

1.3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1.4. Podstawowe pojęcia — zob. Definicje

  

§ 2. Zasady składania zamówień

 

2.1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni, z wyjątkiem przerw przewidzianych na prace konserwacyjne strony internetowej.

 

2.2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.rewasz.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.

 

2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupno-sprzedaż. Księgarnia zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar zgodnie z przyjętym zamówieniem, Kupujący zaś zobowiązuje się zapłacić za towar, który zamówił oraz pokryć koszty jego wysyłki.

 

2.4. Jeżeli towar nie jest już dostępny (wyczerpany nakład), Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

 

2.5. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego względnie wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

 

2.6. Zamówienia można również składać:

– pocztą elektroniczną: rewasz@rewasz.com.pl

– telefonicznie: 22 798 33 84 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15)

– pisemnie na adres: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów

 

 

§ 3. Cena towaru

 

3.1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

 

3.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

3.3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

 

3.4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć w dziale – „Zasady wysyłki”.

 

3.5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

 

 

§ 4. Formy płatności

 

4.1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:

 

– za pobraniem – Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze listonoszowi/w urzędzie pocztowym/ kurierowi/w paczkomacie (w zależności od wyboru formy dostawy)

 

– przelewem na rachunek bankowy nr 05 1020 1156 0000 7902 0010 4927

 

– kartą kredytową, bądź przelewem24 (płatności te obsługiwane są przez serwis Dotpay lub PayU)

 

– gotówką przy odbiorze towaru w biurze wydawnictwa, w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 55 (biurowiec Marcon, I p.), od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15

 

Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć w dziale – „Zasady płatności”.

 

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 

5.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysyłane jest w formie e-mail.

 

5.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

 

– w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową – z chwilą, gdy należność w pełnej wysokości wpłynie na rachunek bankowy Księgarni, wskazany w § 4.

 

– w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką – z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.

 

5.3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie 48 godz. – od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji – przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

 

5.4. Zamówienie może zostać zmodyfikowane bądź anulowane przez wysłanie e-maila na adres: rewasz@rewasz.com.pl, względnie telefonicznie – numer 22 798-33-84, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane – tzn. przekazane do wysyłki.

 

5.5. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex – Kurier 48 standard), firmy kurierskiej FedEx, paczkomatów InPost. Zamówienie zrealizować można także przez odbiór osobisty w biurze Oficyny Wydawniczej „Rewasz”, Piastów, ul. Warszawska 55, (biurowiec Marcon, I p.), od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15.

 

5.6. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Do wartości zamówienia dolicza się wtedy koszty wysyłki na dany kontynent.

 

5.7. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

5.8. Księgarnia, do każdego zamówienia, dołącza paragon fiskalny sprzedaży; na życzenie Kupującego wystawia także fakturę VAT.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

 

6.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, (można wykorzystać załączony niżej formularz) i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 

a. wiadomością e-mail, na adres rewasz@rewasz.com.pl

 

b. w formie listownej, na adres Rewasz, ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

6.3. Księgarnia niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

6.4. W wypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zwrócić towar Księgarni niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia na adres Księgarni.

 

6.5. Sposób zwrotu towaru ustalą między sobą Kupujący i Księgarnia.

 

6.6. W wypadku odstąpienia od umowy (koszt dostarczenia zwracanego towaru wysyłki do Księgarni ponosi Kupujący. Żadnych innych kosztów z tytułu zwrotu towaru nie ponosi.

 

6.7. Zwracany towar należy przesłać na adres: Rewasz, ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów.

 

6.8. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. 

 

6.9. Po przyjęciu przez Księgarnię przesyłki ze zwracanym towarem, należne pieniądze zostaną odesłane, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.

 

§ 7. Reklamacje

 

7.1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu.

 

7.2. Reklamacje należy zgłosić w formie e-maila, telefonicznie, względnie pisemnie do Księgarni.

 

7.3. Księgarnia rozpatrzy reklamację w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

 

7.4. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inny towar spośród dostępnych w Księgarni. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

 

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 

8.1. Dokonując zakupu w Księgarni, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

 

8.2. Administratorem danych osobowych jest „Rewasz” Antoniak i Wspólnicy sp. j.

8.3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

8.4. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

 

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

9.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2015 r.

 

9.4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rewasz.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.