Magury 2011

  • 21.00 zł

Magury 11
Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom
pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

208 stron, 91 ilustracji i reprodukcji, 5 mapek.
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2011

ISSN 1505-4993

Magury 11
Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom
pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

208 stron, 91 ilustracji i reprodukcji, 5 mapek.
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, Warszawa 2011

ISSN 1505-4993

W numerze znajdziemy relację z walk niemieckiej 100 Dywizji Strzelców, jesienią 1944 r. w rejonie Płaszy i Okrąglika, obszerny tekst Stanisława Krycińskiego dotyczący tzw. powstania leskiego w 1932 roku. Trzeci tekst, Arkadiusza Komskiego, choć dotyczy znalezisk na cmentarzu żydowskim w Sanoku, możemy uznać za bardziej uni-wersalny, gdyż opisuje tradycję kłódek związanych z żydowskim obrządkiem pogrzebowym.

Znajdziemy biografię gen. Stefana Mossora, dowódcy grupy operacyjnej „Wisła", znajdziemy też odpowiedź Bogda-na Horbala na zarzuty Bogdana Huka zawarte w artykule z poprzedniego numeru Magur, będącym, polemiką z jego opracowaniem dotyczącym działalności UPA na Łemkowszczyźnie.

Oprócz tego przedstawiona jest historia szkoły we wsi Oderne, dalsze informacje o kaplicy na górze Jawor, a w cyklu poświęconym beskidzkim świętym Urszula Janicka Krzywda przedstawia nam postacie św. Anastazji — Wielkiej Męczennicy oraz św. Atanazego Wielkiego — Ojca Kościoła. Publikowana jest kolejna część materiałów z akcji „Opis" prowadzonej przed laty przez Annę Ostrowińską; tym razem dotyczy Krynicy i jej najbliższych okolic — Krzyżówki i Słotwin.

Do tego tradycyjne już sprawozdanie z działalności Grupy Kamieniarzy „Magurycz" za rok 2011 oraz przegląd najnowszych wydawnictw na temat Beskidu Niskiego opracowa-ny przez Tadeusza Kiełbasińskiego.

Spis treści Magur 11

Od redakcji
Pawel Kukurowski
Połoniny splamione krwią...
Stanisław Kryciński
Wystąpienia chłopskie latem 1932 roku w powiecie leskim
Arkadiusz Komski
Kłódki ze starego cmentarza żydowskiego w Sanoku
Pawel Przybylski
 Generał Stefan Adolf Mossor     
Bogdan Horbal
 Jeszcze o UPA na Łemkowszczyźnie
Adam Baniak
 Szkoła podstawowa w Odernem
Damian Nowak
Kaplica na Górze Jawor — przyczynek do dziejów sanktuarium
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
 Wiersze III  
Urszula Janicka-Krzywda
Święta Anastazja broniąca od trucizn
Urszula Janicka-Krzywda
Atanazy Wielki — święty wygnaniec
Anna Ostrowińska
Krynica i okolice

Szymon Modrzejewski
Magurycz między Magurami?
Tadeusz Kiełbasiński
 Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2010 roku    
Varia