Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Tom I-II

  • 142,00 zł

Ignacy Schiper

Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Tom I-II

 

Tom. 1 520 stron formatu A5 (14,5 x 22 cm), tom 2. 464 strony tegoż formatu. Broszura klejona, oprawa twarda. Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2019

 

ISBN: 978-83-64197-68-0 (tom 1)

ISBN: 978-83-64197-69-7 (tom 2)

 

Ignacy Schiper

Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Tom I-II

 

Tom. 1 520 stron formatu A5 (14,5 x 22 cm), tom 2. 464 strony tegoż formatu. Broszura klejona, oprawa twarda. Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2019

 

ISBN: 978-83-64197-68-0 (tom 1)

ISBN: 978-83-64197-69-7 (tom 2)

 

O „Klinice języka”

Historia nie musi być nudna. Historia może być (i jest) pasjonująca, jeśli tylko podać ją w odpowiedniej formie. Książki wydawane przez „Klinikę Języka” nie opiewają nieubłaganego postępu i sprawiedliwości społecznej, wręcz przeciwnie patrzą na procesy dziejowe z pozycji kontrrewolucyjnych, dzięki czemu opisane historie nabierają smaku. Niespotykane to od lat spojrzenie na historię i dlatego warte poznania.

Wznowienie fundamentalnej pracy z dziedziny historii gospodarczej, napisanej w latrach 30. XX w.

SPIS RZECZY

Słowo wstępne

Od wydawcy

Rozdział I: Najwcześniejsze ślady handlu Żydów na ziemiach Rzpltej

Rozdział II: Handel Żydów w Polsce w okresie 1241-1384

Rozdział III: Za pierwszych Jagiellonów (1384-1485)

Rozdział IV: Walka Żydów o prawa handlowe i rozmiary ich handlu za ostatnich Jagiellonów (1485-1572)

Rozdział V: Prawa handlowe Żydów na przełomie XVI-go i XVII-go wieków.

Rozdział Va:  Handel  zagraniczny Żydów w okresie 1573-1648.

Rozdział VI:   Handel wewnętrzny Żydów polskich na przełomie XVI-go i XVII-go wieków

Rozdział VII:  Wpływ handlu towarowego na rozwój operacji pieniężnych i rzemiosła wśród Żydów (przełom XVI-go i XVII-go wieków)

Rozdział VIII: Kryzysy, przeżywane przez handel żydowski na przełomie XVI-go i XVII-go wieków

Rozdział IX: Polityka handlowa autonomicznych zwierzchności żydowskich w Polsce na przełomie XVI-go i XVII-go wieków.

Rozdział X: „Potop” i zagadnienie odbudowy handlu żydowskiego w drugiej połowie XVII-go wieku

Rozdział XI: Handel żydowski w drugiej połowie XVII-go wieku

Rozdział XII: Walka mieszczaństwa z handlem żydowskim w okresie 1700-1772

Rozdział XIII: Kredyt handlowy Żydów polskich w okresie 1700-1772

Rozdział XIV: Ustosunkowanie się królów i szlachty do handlu żydowskiego (1700-1772)

Rozdział XV: Udział Żydów w handlu zachodnim i północnym Rzeczypospolitej (w okresie 1700-1772)

Rozdział XVI: Udział Żydów w handlu polskim na Węgry i Rosję (1700-1772)

Rozdział XVII: Rola Żydów w handlu wewnętrznym Rzeczypospolitej w okresie 1700-1772

Rozdział XVIII: Sprawa handlu żydowskiego w Polsce Rozbiorowej (1772-1795). Pomysły, reformy i ustawodawstwo

Rozdział XIX: Działalność handlowa Żydów na terenie Rzeczypospolitej w okresie 1772-1795 (Struktura zawodowa i handel zagraniczny)

Rozdział XX: Handel wewnętrzny Żydów w czasach stanisławowskich

Rozdział XXI: Handel żydowski w Galicji i wolnym mieście Krakowie w okresie 1772-1848

Rozdział XXII: Handel żydowski pod zaborem pruskim (1793-1848)

Rozdział XXIII: Handel żydowski na ziemiach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807-1850. (Okres 1807-1831).

=========================================================

Rozdział XXIV: Handel żydowski w Królestwie Polskim (Okres 1831-1850)

Rozdział XXV: Działalność handlowa Żydów na kresach północnych i wschodnich (1795-1850)

Rozdział XXVI: Rozwój handlu żydowskiego na obszarze Galicji w okresie 1848-1914

Rozdział XXVII: Przebudowa handlu Żydów Królestwa Polskiego w okresie 1850-1870 w świetle cyfr statystycznych

Rozdział XXVIII: Rola kupiectwa żydowskiego w życiu gospodarczym Królestwa Polskiego w okresie 1850-1870

Rozdział XXIX: Handel Żydów Królestwa Polskiego w dobie wielkokapitalistycznej (1871-1900)

Rozdział XXX: Charakterystyka kupiectwa żydowskiego w Królestwie Polskim w okresie 1871-1900

Rozdział XXXI: Rozwój handlu żydowskiego w Królestwie Polskim w okresie 1900-1914

Rozdział XXXII: Narastanie polskiego małomieszczaństwa i hasło bojkotu handlu żydowskiego (1912-1914)

Rozdział XXXIII: Rozwój handlu żydowskiego w W. Księstwie Poznańskim oraz na Kresach północnych i wschodnich (1850-1914)

Rozdział XXXIV: Załamanie się handlu żydowskiego w okresie wojny światowej (1914-1918)

Rozdział XXXV: Handel żydowski w pierwszym pięcioleciu Polski Odrodzonej (do 1923 r. włącznie)

Rozdział XXXVI: Przemiany w strukturze gospodarczej Żydów i handel żydowski w świetle spisu ludnościowego z 1921 roku

Rozdział XXXVII: Handel żydowski w okresie reformy i stabilizacji waluty polskiej (1924-1928)

Rozdział XXXVIII: Sytuacja w handlu żydowskim w okresie kryzysu (1929-1935)

Rozdział XXXIX: Zagadnienia handlu żydowskiego w okresie kryzysu (1929-1935)

Aneks: Trzydziestolecie Centrali Związku Kupców Żydowskich (1906-1936)

Spis osób i miejscowości

Źródła archiwalne i materiały drukowane, cytowane w dziele